Privacyverklaring

van de firma
CARAT Gesellschaft für Organisation und Softwareentwicklung mbH hierna te noemen "de websitebeheerder"

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene richtlijnen

De volgende richtlijnen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Als u de websitebeheerder om nadere informatie vraagt, heeft de websitebeheerder uw persoonlijke gegevens nodig en moet hij deze opslaan. Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.

Voordat uw gegevens worden opgeslagen wordt u telkens verzocht akkoord te gaan met deze privacyverklaring. Zonder uw toestemming zal de beheerder van de website uw persoonlijke gegevens niet opslaan en kan hij ook niet op uw aanvraag ingaan. In deze situatie blijft u verder toegang behouden tot het informatieve gedeelte van het internetaanbod.

Uw persoonlijke gegevens worden ten behoeve van een gekwalificeerde advisering doorgegeven aan een dealer/specialist bij u in de buurt. Voor zover door u hierom verzocht is, zal deze vakhandel ook overgaan tot het overdragen van productinformatie en het aanbieden van service. Wij willen er uitdrukkelijk op wijzen dat de adviezen niet gegeven worden door de beheerder van de site, maar door een dealer/specialist bij u in de regio. Daarvoor is dan overdracht van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk.

Uitgebreide informatie over de opgeslagen data kunt u ontvangen, wanneer u de website-beheerder hier in geschrifte dringend om verzoekt. De beheerder van de website zal overgaan tot het verwijderen van de opgeslagen gegevens, met onmiddellijk effect voor de toekomst, wanneer deze hier door u dringend om wordt verzocht.

Als u alleen gebruik wenst te maken van het deel met gratis informatie dat de beheerder bij hem op de website heeft staan, worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Voor gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze onderstaande opmerkingen.

Content van de eigen pagina's

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de content. Gratis aanbiedingen zijn geen van alle bindend. De redactie behoudt zich het recht voor het aanbod op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie ervan te staken.

Alle gegevens op de internetpagina's van de website-beheerder alsmede alle informatie zijn c.q. is zorgvuldig onderzocht en gecontroleerd. De websitebeheerder kan evenmin als de als leverancier optredende derde instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens. Verder behoudt de websitebeheerder zich het recht voor, wijzigingen of aanvullingen aan te brengen aan, c.q. op alle reeds beschikbaar gestelde informatie.
 

Links naar websites van derden

De gepubliceerde links zijn met de grootst mogelijke zorg onderzocht en samengesteld. De beheerder van de website heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en content van de gelinkte pagina's. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de content van de gekoppelde sites en houdt die verre van zich. Voor illegale, foutieve of onvolledige content en voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie is alleen de aanbieder van de website waarnaar was verwezen aansprakelijk. Hij die slechts verwijst naar de publicatie via een link, is uitgesloten van iedere aansprakelijkheid.

Auteursrecht

De content en structuur van de webpagina's van de websitebeheerder zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor het verspreiden van informatie of gegevens, met name het gebruik van teksten, delen van de tekst of afbeeldingen is de voorafgaande toestemming vereist van de beheerder van de site. Een en ander laat rechten van derden onverlet.

Verzameling van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. Voor zijn contactgegevens zie het colofon van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons doorgeeft. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. uw internetbrowser, uw besturingssysteem of het tijdstip van het oproepen van de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u op onze website komt.

Wat doen we met uw gegevens (gebruiksdoel)?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om te waarborgen dat het gebruik van de website zonder storingen kan verlopen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Gegevens die zijn verzameld via contactformulieren, zijn nodig voor het verwerken van uw aanvraag en voor het geval er verdere vragen zijn.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde en kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt eveneens het recht te verzoeken om het corrigeren, blokkeren of verwijderen van deze gegevens. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen op het in het colofon vermelde adres. Bovendien heeft u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse-tools en tools van derden-aanbieders

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is doorgaans anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze site hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en met deze privacyverklaring.

Wanneer u gebruik maakt van deze website, worden diverse persoonlijke gegevens verzameld. In deze privacy van wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waar we die voor gebruiken. Ook wordt hier uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. tijdens communicatie per e-mail) kwetsbaarheden kan vertonen. Een perfecte bescherming van gegevens tegen ongeoorloofde toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van de gegevens op deze website is:

CARAT
Gesellschaft für Organisation und Softwareentwicklung mbH
Frankfurter Straße 155
D-63303 Dreieich

Telefoon: +49 6103 9308-0
Fax: +49 6103 9308-319
E-Mail: info-intl@carat-online.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen) beslist.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

De verwerking van gegevens is voor een groot deel uitsluitend mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de eenmaal door u gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is ons een informele e-mail sturen. Aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking zoals deze plaatsvond tot het moment van intrekken, wordt door de intrekking niet afgedaan.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht gegevens die wij op basis van uw toestemming of in het kader van een overeenkomst automatisch verwerken, te laten uitreiken aan uzelf dan wel aan een derde partij, in een gangbaar, door een machine normaal te lezen formaat. Indien u een directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon mocht verlangen, zal hier alleen gevolg aan worden gegeven voor zover dit technisch uitvoerbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt om redenen van veiligheid en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als beheerder van de website toestuurt, gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het symbool van een slot in uw browserregel.

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden.
 

Informatie, blokkeren, wissen

U hebt in het kader van de toepasselijke wetten te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt hiervoor evenals voor alle verdere vragen over persoonlijke gegevens te allen tijde contact met ons opnemen op het in het colofon vermelde adres.

3. De met de gegevensbescherming belaste persoon

De wettelijk voorgeschreven Functionaris Gegevensbescherming

Voor onze onderneming hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming benoemd. U kunt te allen tijde met deze functionaris in contact komen via info-intl@carat-online.com

4. Verzameling van gegevens op onze website

Cookies

Internetpagina's maken soms gebruik van zogeheten cookies. Cookies richten geen schade aan uw computer aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe om ons aanbod gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden achtergelaten en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogeheten "sessie-cookies". Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser de volgende keer dat u onze website bezoekt, herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat u het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en dat u bij het sluiten van de browser de automatische verwijdering van cookies activeert. Wanneer cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website hierdoor zijn beperkt.

Cookies die noodzakelijk zijn voor het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde door u gewenste functies (bijv. die van winkelmandje), worden op basis van Art. 6, lid 1, sub f van de AVG opgeslagen. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch storingsvrije en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden die in deze privacyverklaring apart behandeld.

Server-logbestanden

De provider van de site verzamelt informatie en slaat deze automatisch op in zogeheten server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Daarbij gaat het om:

  • type en versie van de browser
  • gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • hostnaam van de computer die toegang vraagt
  • tijdstip van het opvragen door de server
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

Basis voor de gegevensverwerking is Art. 6, lid 1, sub f, van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (Art. 6, lid 1, sub a, van de AVG). Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is ons een informele e-mail sturen. Aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking zoals deze plaatsvond tot het moment van intrekken, wordt door de intrekking niet afgedaan.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons om verwijdering verzoekt, u uw toestemming voor opslag intrekt of het doel dat met de opslag van de gegevens werd beoogd niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Een en ander laat dwingende rechtsbepalingen - met name met betrekking tot bewaartermijnen - geheel onverlet.

5. Social media

Facebook plug-ins (Like & Deel-toets)

Onze pagina's bevatten plug-ins van de social networksite Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook plug-ins zijn te herkennen aan het logo van Facebook of de "Like-button" ("Vind ik leuk") op onze website. Een overzicht van de Google plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina's bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie die u met uw IP-adres op onze website hebt bezocht. Als u klikt op de Facebook "Like"-kop, terwijl u bent aangemeld met uw Facebook-account, kunt u een link maken naar de inhoud van onze pagina's op uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook uw bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieders van de pagina geen kennis hebben van de inhoud van de gegevens die aan Facebook worden verstrekt, noch van het gebruik dat ervan gemaakt wordt. Voor meer informatie zie de privacyverklaring van Facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wenst dat Facebook uw bezoek aan onze website aan uw Facebook-account kan toewijzen, moet u zich van uw Facebook-account afmelden.

Twitter plug-in

Op onze pagina's zijn de Twitter-functies geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door gebruik te maken van Twitter en de functie "Re-tweet" worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en gedeeld met andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens overgedragen naar Twitter. Wij wijzen erop dat wij als aanbieders van de website geen kennis hebben van de inhoud van de gegevens die aan Twitter worden verstrekt, noch van het gebruik dat ervan gemaakt wordt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Twitter op twitter.com/privacy.

U kunt de instellingen voor de bescherming van uw gegevens bij Twitter wijzigen in uw accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Google+ plug-in

Onze site maakt gebruik van functies van Google+. Deze worden aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Verzamelen en verspreiden van informatie: met behulp van de Google+ knop kunt u wereldwijd informatie publiceren. Via de Google+ knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde content van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u hebt gegeven voor een content +1 als informatie over de pagina die u hebt bekeken toen u op +1 klikte. Uw +1 kan als opmerking samen met uw profielnaam en foto worden weergegeven in Google-services, bijv. bij de zoekresultaten, dan wel op uw Google-profiel of elders op websites en advertenties op internet.

Google registreert informatie over uw +1-activiteit om de Google-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+ knop te gebruiken, hebt u een wereldwijd zichtbaar, publiek Google-profiel nodig, dat ten minste de naam moet bevatten die voor het profiel is geselecteerd. Deze naam wordt gehanteerd in alle Google-services. In veel gevallen kan deze naam ook dienen ter vervanging van een andere naam die u gebruikte toen u content deelde via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of die over andere identificatiegegevens van u beschikken.

Gebruik van de verzamelde informatie: behalve voor de hierboven beschreven doeleinden zal de door u verstrekte informatie eveneens worden gebruikt in overeenstemming met het desbetreffende privacybeleid van Google. Google kan samengevatte statistieken publiceren over de +1 activiteit van gebruikers of deze delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of aangesloten websites.

6. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyse-service Google Analytics. Deze worden aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogeheten "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgezonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6, lid 1, sub f, van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP anonimisering

We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Dit verkort uw IP-adres van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het wordt doorgegeven aan de Verenigde Staten. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website benut Google deze informatie om te evalueren hoe u gebruik maakt van de website, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten aan de websitebeheerder aan te bieden die betrekking hebben op het gebruik van de website en van internet.

Browser plug-in

U kunt de opslag van cookies verhinderen door te kiezen voor een bepaalde instelling in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. U kunt bovendien voorkomen dat de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (compleet met uw IP-adres) door Google wordt verzameld en verwerkt, door de browser plug-in te downloaden en installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie vastgelegd die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Contractgegevensverwerking

Wij hebben met Google een contract afgesloten voor de verwerking van de gegevens van bestellingen en houden ons volledig aan de strenge eisen van de gegevensbeschermingsautoriteiten ten aanzien van het gebruik van Google Analytics.

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Deze worden aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Met deze functie kunt u doelgroepen voor advertenties die zijn gecreëerd met gebruikmaking van Google Analytics Remarketing koppelen aan de cross-device mogelijkheden van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op specifieke belangstelling gerichte, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast, al naargelang de manier waarop u eerder gebruikmaakte van en surfde op een terminal (bijv. een mobiele telefoon) ook op een ander apparaat (bijv. een tablet of pc) worden weergegeven.

Wanneer u uw toestemming hiertoe hebt gegeven, zal Google voor dit doel de geschiedenis van uw web- en applicatiebrowser koppelen aan uw Google-account. Daardoor kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden geplaatst op elk apparaat waarop u zich met uw Google-account inlogt.

Om deze functie te ondersteunen verzamelt Google Analytics door Google geautoriseerde gebruikers-ID's die tijdelijk zijn gekoppeld aan de gegevens die wij van Google Analytics hebben om doelgroepen voor cross-device reclame te definiëren en te creëren.

U kunt voor eens en altijd bezwaar maken tegen cross-device remarketing/targeting door de functie van gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account te deactiveren; hiervoor moet u deze link volgen: www.google.com/settings/ads/onweb/.

Samenvoegen van de in uw Google-account verzamelde gegevens vindt alleen plaats op basis van de toestemming die u aan of bij Google kunt geven of intrekken (Art. 6, lid 1, sub a, van de AVG). Voor methoden voor het verzamelen van gegevens die niet in uw Google-account worden samengevoegd (bijv. omdat u geen Google-account hebt of omdat u niet met het samenvoegen akkoord bent gegaan), berust het verzamelen van de gegevens op Art. 6, lid 1, sub f, van de AVG. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de websitebeheerder belang heeft bij de anonieme analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Voor meer informatie en de bepalingen inzake de gegevensbescherming van Google zij verwezen naar de privacyverklaring van Google op https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Facebook Retargeting

Voor zover u zich daarmee akkoord verklaart maken wij voor onze website gebruik van de retargeting tool "Website Custom Audiences" van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Mocht u een gebruikersaccount bij Facebook hebben en deze gebruikersaccount voor de tool zou vanwege bestaande cookies van Facebook herkenbaar zijn, dan genereert deze tool een niet-persoonsgerelateerde checksum die ter analyse en voor marketingdoeleinden wordt doorgezonden naar Facebook. Bovendien versleutelen wij uw e-mailadres en zenden dat in versleutelde vorm naar Facebook. Door het herkennen van cookies en het doorsturen van de versleutelde informatie, is Facebook in staat u de in opdracht van ons gerichte aanbevelingen voor bepaalde producten bij wijze van gepersonaliseerde reclamebanner bij Facebook te laten zien. Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Facebook Website Custom Audiences, dan kunt u dit doen via https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Plug-ins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde YouTube-site. De website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze sites bezoekt die zijn uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt u verbonden met de servers van YouTube. De YouTube-server krijgt daarbij doorgegeven welke pagina's van onze site door u zijn bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u YouTube toestaan om uw browsergedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit verhinderen door uit te loggen op uw YouTube-account.

Wij maken gebruik van YouTube om het aanbod van onze website op een aantrekkelijke wijze te kunnen presenteren. Dit is een legitiem belang zoals bedoeld in Art. 6, lid 1, sub f, van de AVG.

Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens, zie de privacyverklaring van YouTube op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Vimeo

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het videokanaal Vimeo. Deze worden aangeboden door Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wanneer u een van onze sites bezoekt die zijn uitgerust met een Vimeo-plug-in, wordt u verbonden met de servers van Vimeo. De Vimeo-server krijgt daarbij doorgegeven welke pagina's van onze site door u zijn bezocht. Daarnaast krijgt Vimeo uw IP-adres te zien. Dit geldt zelfs wanneer u niet bij Vimeo bent ingelogd of geen account bij Vimeo hebt. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar de Vimeo-server in de Verenigde Staten.

Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, kunt u Vimeo toestaan om uw browsergedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit verhinderen door uit te loggen op uw Vimeo-account.

Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens, zie de privacyverklaring van Vimeo op https://vimeo.com/privacy.

Google Maps

Deze pagina maakt via een API gebruik van de kaartenservice Google Maps. Deze worden aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Wij maken gebruik van Google Maps om het aanbod van onze website op een aantrekkelijke wijze te kunnen presenteren en om de locaties die op onze website vermeld staan gemakkelijk te kunnen vinden. Dit is een legitiem belang zoals bedoeld in Art. 6, lid 1, sub f, van de AVG.

Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens, zie de privacyverklaring van Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Deze site maakt ten behoeve van een uniforme weergave van lettertypes gebruik van lettertypes voor het web van Google. Bij het oproepen van een site laadt uw browser de benodigde web-fonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te kunnen geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt een verbinding maken met de servers van Google. Gevolg hiervan is dat het bij Google bekend wordt dat onze website via uw IP-adres is opgeroepen. Wij maken gebruik van Google Web Fonts om het aanbod van onze website op een uniforme en aantrekkelijke wijze te kunnen presenteren. Dit is een legitiem belang zoals bedoeld in Art. 6, lid 1, sub f, van de AVG.

Wanneer uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt er door uw computer een standaard lettertype gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

Fonts.com

Deze website maakt gebruik van "fonts.com", een lettertype-service van Monotype GmbH („fonts.com“), Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg, Duitsland („fonts.com“). Telkens wanneer deze website wordt bezocht, worden er om de teksten in een bepaald lettertype te kunnen weergeven bestanden van een "fonts.com"-server geladen. Daarbij kan uw IP-adres naar een server van "fonts.com" worden verzonden en zoals te doen gebruikelijk vanwege de weblog worden opgeslagen. Verantwoordelijk voor de verdere verwerking van deze informatie is "fonts.com"; zie voor de desbetreffende voorwaarden en mogelijke instellingen de opmerkingen over gegevensbescherming van "fonts.com.

V22051700